MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2021
SAVANORYSTĖ
SAVANORYSTĖ katalikai.lt
Popiežiaus žinia PMD 2021
„Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20)
MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2021
Apie misijas ir misijų mėnesį
Popiežiaus žinia PMD 2021
Tema – misija ir šeima
MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2021
Leidiniai, homilijos ...
Popiežiaus žinia PMD 2021
„Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20)
MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2021
Apie misijas ir misijų mėnesį
Popiežiaus žinia PMD 2021
„Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20)
MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2021
Popiežiaus žinia PMD 2021 Leidiniai, homilijos ...

NAUJIENOS

Išrinkti vaikų religinės giesmės konkurso „GIEDU MEILĘ VIEŠPAČIUI“ laimėtojai

Mieli mokytojai! Nuoširdžiai dėkojame Jums ir Jūsų parengtų vaikų grupei už dalyvavimą konkurse.

Misijų sekmadienį 12.30 val. šv. Mišios per LRT Plius ir Marijos radiją bus transliuojamos iš Vilniaus Šv. Bosko bažnyčios

Šv. Misios aukos Nacionalinis misijų direktorius kun. Alessandro Barelli SDB kartu su kitais saleziečiais misionieriais, dirbančiais Lietuvoje.

Medžiaga mokykloms

Misijų rožinio schema, rožinio malda grupėje ir fotografijos.

knygele-ymm-rozinis_lt_virs_100.jpg (16 KB)

2021 MM Rožinio knygelė

Svarbiausia MM medžiaga lietuvių ir lenkų k., dalijama nemokamai parapijose. Galima parsisiųsti.

2021 MM plakatas. Galima parsisiųsti >>

Lietuvių ir lenkų kalbomis. Platinamas parapijose.

Visos naujienos

Spalis – Misijų mėnuo

Stoti į misijos kelią – tai dėkingumo už susitikimą su Jėzumi Kristumi išraiška. Pirmieji krikščionys visus nepatogumus, nesėkmes, sunkumus pavertė misijos galimybėmis. Šiuo pandemijos laiku užuojautos misija yra neatidėliotina kovojant su klastingu pesimizmu: „Yra kaip yra, geriau nebus“. Melstis už misionierių pašaukimus – šį pašaukimą Dievas skiria visiems, tačiau įvairiais būdais.

BAŽNYČIOS VISUOTINUMO MATMUO
Bažnyčia pranoksta parapijos ar vyskupijos ribas. Ji yra vietinių bažnyčių bendrystė, didžiulė šeima. Spalis, visuotinis Misijų mėnuo, o ypač – Pasaulinė misijų diena, yra proga švęsti šią vienybę skirtingume meldžiantis ir dalijantis.

SOLIDARUMAS BE SIENŲ
Pasaulinės misijų dienos proga (šiemet tai 2021 m. spalio 24 d.) per milijardą krikščionių drauge vienysis maldoje. Tai bus ir proga dalytis dvasiniais, liturginiais, kultūriniais lobiais; taip pat svarbu dalytis materialinėmis gėrybėmis.

BROLIŠKAS DALIJIMASIS
Kasmet spalį Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną. Jau daugelį metų visas spalis yra Misijų mėnuo, per jį tikintieji meldžiasi ir suteikia materialinę paspirtį katalikiškoms misijoms plačiajame pasaulyje.

MISIONIERIŠKUMAS TAIP PAT IR PANDEMIJOS METU
Šiais Covid-19 pandemijos paženklintais 2021-aisiais, kurie galėtų būti užsisklendimo metais, esame Dievo kviečiami tapti pasaulio misionieriais. „Krikščionių šeimos turėtų neužmiršti, kad „tikėjimas mūsų nuo pasaulio ne nutolina, o dar labiau į jį panardina. <...> Juk kiekvienam iš mūsų tenka ypatingas vaidmuo rengiant Dievo karalystės atėjimą.“ Šeima neturėtų savęs laikyti tarsi aptvaru, skirtu apsisaugoti nuo visuomenės. Ji ne laukia – ji pati išeina iš savęs solidariai ieškodama. (AL 181)

Tema: misija ir šeima

2021 m. misijų mėnesio tema – „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20). Tai apaštalų Petro ir Jono žodžiai aukščiausiajame teisme, kuris jiems uždraudė – po to, kai Petras stebuklingai pagydė luošą žmogų – skelbti ir mokyti Jėzaus vardu. Tikėjimo liudijimo negali sustabdyti ar sulėtinti baimės bei pavojai. Šiais 2021 m., skirtais apmąstyti apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje Amoris Laetitia, svarbu pabrėžti, kad misijinė krikščionio veikla yra patikėta ne tik atskiram asmeniui, bet ir bendruomenei, kuriai jis priklauso, visų pirmiausia – šeimai. Šeimos tema ir Evangelijos skelbimo kaip misijos tema nėra viena kitai tolimos ar priešingos: skelbimas prasideda šeimoje, ir šeima yra skelbimo adresatas, o sykiu – ir subjektas.

Popiežius Pranciškus apaštališkajame savo paraginime Amoris Laetitia rašo: „Liudijimu bei žodžiais šeima kalba kitiems apie Jėzų, taip perteikdama tikėjimą, budindama Dievo troškimą, rodydama Evangelijos ir jos siūlomos gyvensenos grožį. Šitaip sutuoktiniai krikščionys perdažo pilką viešąją erdvę pripildydami ją brolystės, socialinio jautrumo, silpnųjų apsaugos, šviesaus tikėjimo, veiklios vilties spalvų.“ (AL 184)

Šeima nėra kažkas, ką derėtų saugoti uždarytą siauroje namų aplinkoje; šeima yra save kurianti tikrovė, atrandanti vidinę savo energiją per tikėjimo liudijimą, taip pat užklupus sunkumams ir išbandymams. Liudijimas, t. y. negalėjimas tylėti apie asmeninį savo susitikimą su Kristumi, yra būtina užduotis: „Pastangos perduoti tikėjimą jo raišką bei augimą lengvinančiu būdu leidžia šeimai tapti evangelizuojančia ir savaime perteikti tikėjimą visiems, kurie su ja susiduria, taip pat už namų aplinkos ribų. Vaikai, augantys misionieriaujančiose šeimose, dažnai tampa misionieriais, jei tėvai moka gyventi šia užduotimi taip, kad kiti ją laikytų artima bei draugiška. Tada ir vaikai auga palaikydami šitokį santykį su pasauliu, neatsižadėdami savo tikėjimo bei įsitikinimų.“ (AL 289). Bet kurio amžiaus krikščionis, susitikęs Kristų, negali to slėpti: trokšta dalytis šiuo patyrimu su kitais žmonėmis, pradedant tais, kurie yra arčiausiai jo – su savo šeima, o po to vis labiau plečia žmonių ratą.

Baigiant norisi pakartoti popiežiaus Pranciškaus žodžius ir tvirtinti, kad „visai Bažnyčiai reikia atsiversti į misionieriavimą: negalima tenkintis vien teoriniu skelbimu, atsietu nuo tikrųjų žmonių problemų“. (AL 201)

DAUGIAU APIE MISIJAS

KĄ KONKREČIAI DARYTI MISIJŲ MĖNESĮ?

1
IŠGYVENTI MALONĖS LAIKĄ,
kad kiekvienas tikintysis ir kiekviena bendruomenė
dvasiškai atsinaujintų ir dar geriau suvoktų
iš Krikšto kylantį misionierišką savo pašaukimą.
2
SUTEIKTI SAVO TIKĖJIMUI
išties katalikišką, visuotinį kvėpavimą, nuoširdžiai įveikus bet kokį užsisklendimą, žmonių skirstymą, bet kokią pagundą apsiriboti tik sielovada.
3
MALDA IR GERAIS DARBAIS REMTI
pasaulio misionierių veiklą, aukoti savo skausmo ir kančios slėpinį už pasaulio išganymą.
4
PUOSELĖTI KRIKŠČIONIŲ BENDRUOMENIŲ SOLIDARUMĄ
ir dalijimąsi gėrybėmis ne tik iš širdies dosnumo, bet ir dėl brolybės poreikio visuotinėje Bažnyčioje.
5
IŠEITI IŠ „UŽ SIENŲ“,
eiti į žmones, liudyti, kad Viešpats atėjo ir nuolatos keliauja pasaulio keliais ir gatvėmis, kad mus išgelbėtų.

RENGINIŲ KALENDORIUS

PASAULYJE
2021 m. sausio 6 d., švenčiant Viešpaties Apsireiškimo iškilmę, Popiežius pasirašė Žinią Pasaulio misijų dienai „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“.
Spalio 24 d. Pasaulinė misijų diena
LIETUVOJE
Spalio 24 d. Pasaulinė misijų diena: visose Lietuvos bažnyčiose malda už misijas ir rinkliava skirta misijoms neturtinguose pasaulio kraštuose
VYSKUPIJOSE