MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2022
SAVANORYSTĖ
SAVANORYSTĖ katalikai.lt
Apie Misijų mėnesį
Popiežiaus žinia 2020

Pakrikštyti ir siunčiami

Ypatingas spalis. Visuotinės Bažnyčios dėmesys misijoms. Misijinė Bažnyčios prigimtis. Tikėjimas, peržengiantis valstybių sienas, rasių ir kalbų skirtybes. Kristus visas visuose, besikreipiantis į asmens laisvę ir svetingumą.

Popiežius Pranciškus 2019 m. spalį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, siekdamas dar labiau sužadinti visos Bažnyčios misijinį sąmoningumą ir paskatinti misijinės sielovados pokyčius. Minėtas paskelbimas yra išdėstytas laiške, adresuotame kardinolui F. Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektui, atsakingam už Misijų mėnesio organizavimą. Popiežius visų tikinčiųjų prašo „jautriai rūpintis Evangelijos skelbimu, bendruomenių atsivertimu į misijų bei evangelizacijos tikrovę“. Pranciškus primena, kad 2019 m. lapkričio 30 d. sukanka popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud paskelbimo 100-osios metinės. Pastarasis dokumentas laikomas ir Kinijos evangelizacijos magna charta. Tai įvyko 1919 m.: pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, kurį tuometis popiežius pavadino „beprasmėmis žudynėmis“, Benediktas XV nurodė būtinybę naujai apibrėžti Bažnyčios misijų veiklą, atskirti ją nuo bet kokių kolonijinių tikslų, nuo išplitusių nacionalistinių ir ekspansionistinių ideologijų. Tikėjimo nevalia primesti, įpiršti per prievartą. Siūlymas atsiverti Kristui – tai dovana, ateinanti iš Dievo.

Kuris myli, leidžiasi į kelią, yra raginamas išeiti iš savo ribotumo,
yra traukiamas ir traukia, dovanoja save kitam
ir užmezga gyvybę teikiančius santykius.
Popiežius PRANCIŠKUS

Misija šiandieniame pasaulyje – visų krikščionių įsipareigojimas

Taigi kas yra misija? Esama šimtai apibūdinimų. Evangelizacija (tai dar vienas iš misijų pavadinimų) yra labai turininga, įvairių formų turinti veikla. Taigi misiją galime apibrėžti įvairiai, išryškindami vieną ar kitą jos aspektą.

Misija atneša išganymą: „Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?!“ (Rom 10, 13–14).

Misijos keliai – įvairūs: liudijimas, pirmasis skelbimas, atsivertimas, krikštas ir eklezinių bendruomenių formavimas, įkultūrinimas, dialogas, žmogiškųjų išteklių plėtra. Tačiau misijos širdis ir varomoji jėga yra meilė, kuri skatina veikti: Caritas Christi urget nos!

Misiją galime apibūdinti ir vienu apibendrinančiu išraiškingu žodžiu – Asmuo. Jėzus yra kiekvienos gyvybės šaltinis. Misija visų pirmiausia yra skelbimas, tampantis liudijimu. Ir nebūtinai tolimoje šalyje, kur žmonės skurdžiai gyvena. Būti misionieriais galima bet kurioje aplinkoje: tereikia džiugiai liudyti tikėjimą ir kviesti laisvai apsispręsti.

Be Dievo – JĖZAUS KRISTAUS bet koks skirtingumas tampa pragariška grėsme ir daro neįmanomą
bet kokį brolišką priėmimą
ir žmonių giminės vaisingą vienybę.
Popiežius PRANCIŠKUS

Gyvenimas yra misija

Popiežius Pranciškus savo žinioje, skirtoje 2018 m. Pasaulinei misijų dienai, rašė: „Kiekvienas vyras ir moteris yra misija, tai priežastis, dėl kurios gyvenama žemėje. Būti patrauktiems ir būti siųstiems yra du judesiai, kuriuos mūsų širdis, ypač esant jauniems amžiumi, jaučia kaip ateitį žadančios ir pirmyn mūsų egzistenciją stumiančios vidines meilės jėgas. Ypač jaunuoliai labai stipriai jaučia, koks uždegantis ir patrauklus yra gyvenimas. Džiugiai išgyventi savo atsakomybę pasauliui yra didžiulis iššūkis. Gerai žinau jaunuomenei būdingą šviesą ir šešėlius, ir jei pagalvoju apie savo jaunystę ir apie savo šeimą, prisimenu, kaip karštai vyliausi geresnės ateities. Tas faktas, kad esame šiame pasaulyje ne dėl savo sprendimo, padeda nujausti apie iniciatyvą, kuri egzistuoja pirmiau už mus ir mums patiems leidžia egzistuoti. Kiekvienas iš mūsų yra pašauktas giliai apmąstyti šią tikrovę: „Aš esu misija šioje žemėje ir todėl esu čia“ (Apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium, 273). Bažnyčia, skelbdama tai, ką gavo dovanai (plg. Mt 10,8; Apd 3,6), gali parodyti jums, jaunuoliai, kelią ir tiesą, kurie veda į gyvenimo šioje Žemėje prasmę. Jėzus Kristus, už mus miręs ir prisikėlęs, kreipiasi į mūsų laisvę ir ragina ieškoti, atrasti ir skelbti šią tikrą, visybišką prasmę. Brangūs jaunuoliai, nebijokite Kristaus ir jo Bažnyčios! Juose yra lobis, kuris pripildo gyvenimo džiaugsmo. Jums tai sakau iš patirties: tikėjimas man padėjo atrasti savo svajonių pagrindą ir jėgų joms realizuoti. Mačiau daug kančių, daug skurdo sudarkytų brolių ir seserų veidų. Tačiau tą, kuris yra su Jėzumi, blogis provokuoja mylėti dar labiau. Daug vyrų ir moterų, daug jaunuolių dosniai dovanojo save, kartais iki kankinystės, tarnaudami broliams iš meilės Evangelijai. Iš Jėzaus kryžiaus išmokime dieviškosios savęs aukojimo logikos (plg. 1 Kor 1, 17–25), išmokime skelbti Evangeliją pasaulio gyvenimo vardan (plg. Jn 3, 16). Tie, kurie uždegti Kristaus meilės, išsižada savęs ir auga, yra apšviesti ir sušildyti (plg. 2 Kor 5, 14). Šventųjų mokykloje, kuri mus supažindina su plačiaisiais Dievo horizontais, kiekvienoje situacijoje kviečiu jus klausti – ką darytų Kristus mano vietoje?“

Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei.
Kiekvienas iš mūsų esame misija pasaulyje,
nes esame Dievo meilės vaisius.
Popiežius PRANCIŠKUS

Lietuvoje

2019-tais metais, rengiantis Ypatingajam misijų mėnesiui, Lietuvoje buvo įsteigta nacionalinė Misijinės veiklos tarnyba. Ši tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos vyskupijomis, pristatys Bažnyčiai ir visuomenei ne vieną iniciatyvą, kurių paskirtis – sužadinti tikinčiųjų jautrumą misijų tikrovei. Be konkrečių siūlymų, misijinės veiklos skatinimo tikslas taip pat yra atkreipti dėmesį į tai, kas jau esame ir ką jau veikiame krikščioniškos bendruomenės viduje bei už jos ribų: skelbti čia ir dabar savo tikėjimą Jėzumi Kristumi.

kvieskime visus žmones ir šiais 2020-aisiais metais švęsti Misijų mėnesį bei įsiklausyti į lietuviškuose katalikiškuose interneto portaluose teikiamus siūlymus. Leiskimės įtraukiami ir patys įtraukime kitus: kiekvienas iš mūsų yra misionierius!

Kun. Alessandro Barelli SDB
Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius