MISIJŲ Y-MĖNUO
Spalis 2019
RENGINIAI MEDŽIAGA katalikai.lt october2019.va
RENGINIAI MEDŽIAGA october2019.va katalikai.lt
Spalis 2019 – Ypatingasis misijų mėnuo
Popiežiaus žinia 2019

Pakrikštyti ir siunčiami

Ypatingas spalis. Visuotinės Bažnyčios dėmesys misijoms. Misijinė Bažnyčios prigimtis. Tikėjimas, peržengiantis valstybių sienas, rasių ir kalbų skirtybes. Kristus visas visuose, besikreipiantis į asmens laisvę ir svetingumą.

Popiežius Pranciškus 2019 m. spalį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, siekdamas dar labiau sužadinti visos Bažnyčios misijinį sąmoningumą ir paskatinti misijinės sielovados pokyčius. Minėtas paskelbimas yra išdėstytas laiške, adresuotame kardinolui F. Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektui, atsakingam už Misijų mėnesio organizavimą. Popiežius visų tikinčiųjų prašo „jautriai rūpintis Evangelijos skelbimu, bendruomenių atsivertimu į misijų bei evangelizacijos tikrovę“. Pranciškus primena, kad 2019 m. lapkričio 30 d. sukanka popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud paskelbimo 100-osios metinės. Pastarasis dokumentas laikomas ir Kinijos evangelizacijos magna charta. Tai įvyko 1919 m.: pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, kurį tuometis popiežius pavadino „beprasmėmis žudynėmis“, Benediktas XV nurodė būtinybę naujai apibrėžti Bažnyčios misijų veiklą, atskirti ją nuo bet kokių kolonijinių tikslų, nuo išplitusių nacionalistinių ir ekspansionistinių ideologijų. Tikėjimo nevalia primesti, įpiršti per prievartą. Siūlymas atsiverti Kristui – tai dovana, ateinanti iš Dievo.

Kuris myli, leidžiasi į kelią, yra raginamas išeiti iš savo ribotumo,
yra traukiamas ir traukia, dovanoja save kitam
ir užmezga gyvybę teikiančius santykius.
Popiežius PRANCIŠKUS

Misija šiandieniame pasaulyje – visų krikščionių įsipareigojimas

Taigi kas yra misija? Esama šimtai apibūdinimų. Evangelizacija (tai dar vienas iš misijų pavadinimų) yra labai turininga, įvairių formų turinti veikla. Taigi misiją galime apibrėžti įvairiai, išryškindami vieną ar kitą jos aspektą.

Misija atneša išganymą: „Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?!“ (Rom 10, 13–14).

Misijos keliai – įvairūs: liudijimas, pirmasis skelbimas, atsivertimas, krikštas ir eklezinių bendruomenių formavimas, įkultūrinimas, dialogas, žmogiškųjų išteklių plėtra. Tačiau misijos širdis ir varomoji jėga yra meilė, kuri skatina veikti: Caritas Christi urget nos!

Misiją galime apibūdinti ir vienu apibendrinančiu išraiškingu žodžiu – Asmuo. Jėzus yra kiekvienos gyvybės šaltinis. Misija visų pirmiausia yra skelbimas, tampantis liudijimu. Ir nebūtinai tolimoje šalyje, kur žmonės skurdžiai gyvena. Būti misionieriais galima bet kurioje aplinkoje: tereikia džiugiai liudyti tikėjimą ir kviesti laisvai apsispręsti.

Be Dievo – JĖZAUS KRISTAUS bet koks skirtingumas tampa pragariška grėsme ir daro neįmanomą
bet kokį brolišką priėmimą
ir žmonių giminės vaisingą vienybę.
Popiežius PRANCIŠKUS

Gyvenimas yra misija

Popiežius Pranciškus savo žinioje, skirtoje 2018 m. Pasaulinei misijų dienai, rašė: „Kiekvienas vyras ir moteris yra misija, tai priežastis, dėl kurios gyvenama žemėje. Būti patrauktiems ir būti siųstiems yra du judesiai, kuriuos mūsų širdis, ypač esant jauniems amžiumi, jaučia kaip ateitį žadančios ir pirmyn mūsų egzistenciją stumiančios vidines meilės jėgas. Ypač jaunuoliai labai stipriai jaučia, koks uždegantis ir patrauklus yra gyvenimas. Džiugiai išgyventi savo atsakomybę pasauliui yra didžiulis iššūkis. Gerai žinau jaunuomenei būdingą šviesą ir šešėlius, ir jei pagalvoju apie savo jaunystę ir apie savo šeimą, prisimenu, kaip karštai vyliausi geresnės ateities. Tas faktas, kad esame šiame pasaulyje ne dėl savo sprendimo, padeda nujausti apie iniciatyvą, kuri egzistuoja pirmiau už mus ir mums patiems leidžia egzistuoti. Kiekvienas iš mūsų yra pašauktas giliai apmąstyti šią tikrovę: „Aš esu misija šioje žemėje ir todėl esu čia“ (Apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium, 273). Bažnyčia, skelbdama tai, ką gavo dovanai (plg. Mt 10,8; Apd 3,6), gali parodyti jums, jaunuoliai, kelią ir tiesą, kurie veda į gyvenimo šioje Žemėje prasmę. Jėzus Kristus, už mus miręs ir prisikėlęs, kreipiasi į mūsų laisvę ir ragina ieškoti, atrasti ir skelbti šią tikrą, visybišką prasmę. Brangūs jaunuoliai, nebijokite Kristaus ir jo Bažnyčios! Juose yra lobis, kuris pripildo gyvenimo džiaugsmo. Jums tai sakau iš patirties: tikėjimas man padėjo atrasti savo svajonių pagrindą ir jėgų joms realizuoti. Mačiau daug kančių, daug skurdo sudarkytų brolių ir seserų veidų. Tačiau tą, kuris yra su Jėzumi, blogis provokuoja mylėti dar labiau. Daug vyrų ir moterų, daug jaunuolių dosniai dovanojo save, kartais iki kankinystės, tarnaudami broliams iš meilės Evangelijai. Iš Jėzaus kryžiaus išmokime dieviškosios savęs aukojimo logikos (plg. 1 Kor 1, 17–25), išmokime skelbti Evangeliją pasaulio gyvenimo vardan (plg. Jn 3, 16). Tie, kurie uždegti Kristaus meilės, išsižada savęs ir auga, yra apšviesti ir sušildyti (plg. 2 Kor 5, 14). Šventųjų mokykloje, kuri mus supažindina su plačiaisiais Dievo horizontais, kiekvienoje situacijoje kviečiu jus klausti – ką darytų Kristus mano vietoje?“

Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei.
Kiekvienas iš mūsų esame misija pasaulyje,
nes esame Dievo meilės vaisius.
Popiežius PRANCIŠKUS

Ypatingasis misijų mėnuo: 2019 m. spalis

Ateinantis spalis – misijų mėnuo neturi būti „nuleistas iš aukščiau“, bet turi kilti iš širdies, ir šia nuostata buvo vadovaujamasi organizuojant ypatingąjį misijų mėnesį. Tai svarbi proga, turinti kilti iš įvairių parapinių bei eklezinių bendruomenių tikrovės. Kalbama ne apie inciatyvą iš Vatikano, bet apie siūlymą, įtraukiantį kiekvieną krikščionį. Misija yra kasdienės sielovados dalis, ir jei sielovados paskirtis yra priartinti prie tikėjimo, tai misija yra ne kas kita kaip tikėjimo brandos išraiška. Glaudžiame tikėjimo ir misijos tarpusavio ryšyje glūdi puiki paskata atsiverti naujam sielovados proveržiui ir proga įskiepyti misijų idėją į tikėjimo gilinimo kelią. Ši sąsaja ypatingajam misijų mėnesiui gali suteikti daug paveikumo. Misijinė veikla su tais žmonėmis, kurie dar nepažįsta Kristaus, yra tikėjimo dinamikos dalis, tai paskata, ateinanti iš Dievo, aš stoju į šį kelią, o šis kelias mane atveda pas Jį.

Nėra prieštaravimo tarp Bažnyčios misijos ir missio ad gentes, tai yra evangelizacijos. Apmąstydami misionierišką Bažnyčios prigimtį, puikiai suprantame, jog ir tų kraštų, kuriuose nuo seno yra skelbiamas Kristus, tikintieji gali atnaujinti savo tikėjimą ir giliąją jo motyvaciją. Tik dovanodami tikėjimą galime suvokti, kad ir mes patys, europiečiai, gavome dovaną, tikėjimą į Kristų. Ir gauname šią dovaną toliau, kasdieniame savo gyvenime.

Popiežius Popiežiškajai misijų draugijai sakė: „Šiųmečio Amazonijai skirto sinodo ir Ypatingojo misijų mėnesio sutapimas turi paskatinti mus susimąstyti apie tai, kad Sinodas neturi pamiršti misijinio matmens, taigi rengiant sinodą būtina skirti tam dėmesio“.

Ypatingasis misijų mėnuo duos gausių vaisių, jei gebėsime tinkamai prabilti Dievo tautai. Atspirties taškas yra krikštas, o tema – „Pakrikštyti ir siunčiami – Kristaus Bažnyčia misijoje pasaulyje“. Tu, kaip pakrikštytasis, esi liudytojas ir Kristaus siųstasis, o Kristus yra esminis misijos turinys. Misionieriai, kurie išvyksta į tolimas šalis, yra tik regimoji ledkalnio viršūnė: už jų stovi bendruomenė, kuri juos siunčia; tad labai svarbu iš naujo atrasti misijinį krikšto matmenį. Svarbu pasitelkti ir naująsias komunikacijos priemones. Popiežius norėtų, kad Bažnyčios jau du tūkstančius metų nenutrūkstamos misionieriškos veiklos žinia būtų skleidžiama žiniasklaidoje, plačiai komunikuojama Dievo tautai ir tiems, kurie galbūt yra nutolę nuo tikėjimo.

Tautų evangelizavimo kongregacija išleido vadovą, kurį sudaro 3 skyriai: teologinis, liturginis (dienos skaitinių komentarai) ir agiografinis (kiekvienai dienai yra pristatomas šventasis, nusipelnęs misijų srityje). Šis vadovas yra išleistas populiariausiomis pasaulio kalbomis ir yra prieinamas internete adresu <b><a href="http://www.october2019.va" target="_blank">www.october2019.va</a></b>. Tai medžiaga, iš kurios galima semtis įžvalgų, tačiau ji – tik gairės, paskata, priemonė, skirta sužadinti vietinių bendruomenių kūrybiškumą, nes tik vietinis žmogus gali pasakyti, kurie misijos poreikiai yra svarbiausi. Leidinys remiasi Apaštalų darbų knygos tekstais. 2018 metų lapkričio 30 d. buvo atidarytas Ypatingajam misijų mėnesiui skirtas tinklalapis. Esminę svarbą čia įgyja asmeninis atsivertimas, svarbu įvardinti, ką galime nuveikti šiais greitai kintančiais laikais? Tai proga pradėti nuo pačių pamatų, pasiekti Dievo tautą, nes svarbiausias dalykas yra tikėjimas, ir šito nevalia pamiršti. Jei gebėtume sužadinti tikėjimo pojūtį, tai jau būtų milžiniškas pasiekimas.

Atsivertimo tema yra susijusi su tikėjimo tema: jeigu krikščionio gyvenimas nėra atsivertimas, jis bevaisis. Čia atsiveria plačios galimybės sielovadai.

Ypatingajam misijų mėnesiui buvo sugalvotas specialus logotipas – misionieriškas kryžius, kurio tradicinės spalvos primena penkis kontinentus. Logotipą galėsite matyti plakatuose, lankstinukuose, paveikslėliuose, kurie bus dalijami spalį – ypatingąjį misijų mėnesį.

Lietuvoje

Taip pat Lietuvoje buvo įsteigta nacionalinė Misijinės veiklos tarnyba. Ši tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos vyskupijomis, pristatys Bažnyčiai ir visuomenei ne vieną iniciatyvą, kurių paskirtis – sužadinti tikinčiųjų jautrumą misijų tikrovei. Be konkrečių siūlymų, misijinės veiklos skatinimo tikslas taip pat yra atkreipti dėmesį į tai, kas jau esame ir ką jau veikiame krikščioniškos bendruomenės viduje bei už jos ribų: skelbti čia ir dabar savo tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Kvieskime visus žmones šiemet švęsti Ypatingąjį misijų mėnesį ir įsiklausyti bei įsiklausyti į lietuviškuose katalikiškuose interneto portaluose teikiamus siūlymus. Leiskimės įtraukiami ir patys įtraukime kitus: kiekvienas iš mūsų yra misionierius!

Kun. Alessandro Barelli SDB
Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius