MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2021
SAVANORYSTĖ
SAVANORYSTĖ katalikai.lt
Giesmių konkursas

Vaikų religinės giesmės konkurso „GIEDU MEILĘ VIEŠPAČIUI“ NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų religinės giesmės konkurso „GIEDU MEILĘ VIEŠPAČIUI“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorių, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Lietuvos nacionalinė misijų tarnyba (toliau – Organizatorius).
3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. Alessandro Barelli SDB; el. paštas: info@misijos.katalikai.lt 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkursas skirtas paminėti Spalį kaip Misijų mėnesį ir švęsti priešpaskutinį spalio sekmadienį –  Pasaulinę misijų dieną.
5. Konkurso TIKSLAS – suteikti vaikams galimybę meninėmis priemonėmis (šiuo atveju – giesme) išreikšti savo meilę Viešpačiui, perduotą jiems veiksmingos tikybos mokytojų /katechetų  misijos dėka.

KIEKVIENA TIKYBOS KLASĖ / KATECHEZĖS GRUPĖ ruošia vieną laisvai pasirinktą giesmę ir filmuoja giesmės giedojimą kamera/telefonu. Giesmė gali būti lydima gyvu instrumentu, arba fonograma, arba įrašu su muzika, arba „a cappella“ (be muzikos fono).

6. Uždaviniai:
6.1. Skatinti katalikišką aktyvumą;
6.2. Puoselėti vaikų/mokytojų/katechetų maldingumą ir meninę jo raišką.

III. DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti pradinio mokyklinio amžiaus vaikai (7–10 metų), atstovaudami savo mokyklai/tikybos klasei, taip pat Lietuvos katalikiškai parapijai/katechetinio ugdymo grupei.

IV. KONKURSO SĄLYGOS

8. Konkursui pateikiamas nufilmuotas video siužetas (toliau – Video). Vienai klasei/grupei gali atstovauti tik vienos religinės giesmės Video. Vienai mokyklai/parapijai gali atstovauti kelios klasės/grupės su atskirais savo Video.

V. VERTINIMO KRITERIJAI

9. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją (toliau – Komisija) iš trijų narių.
10. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į Video atitikimą temai ir sąlygoms; konkurso temos ar sąlygų neatitinkantys darbai konkurse nedalyvaus. 
11. Komisija loterijos būdu išrinks 3 Konkurso laimėtojus.

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

12. Kiekvienas dalyvis siunčia (pristato) savo Video Organizatoriui el. adresu: info@misijos.katalikai.lt , įrašydamas el. laiško temą: „Konkursui“ – Mokyklos pavadinimas (sutrumpintas) ir klasė. Video lydinčiame el. laiške turi būti įvardyti: miesto, mokyklos, klasės pavadinimai; vaikus konkursui parengusio mokytojo vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris; būtina paminėti siužete dalyvaujančių (giedančių) vaikų skaičių. Vaikų skaičius turi atitikti kiek vaikų realiai gieda Video.
13. Video Organizatoriaus el. adresu turi būti pristatyti nuo 2021-10-05 iki 2021-10-31.
14. Komisija įsipareigoja Dalyvių Video atitiktį sąlygoms įvertinti ir laimėtojus išrinkti iki 2021-11-30, o laimėtojus paskelbti 2021 gruodžio mėnesio pirmosiomis dienomis Lietuvos Nacionalinės Misijų Tarnybos interneto svetainėje bei informuoti Konkurso Laimėtojus (mokytojus) asmeniškai el. paštu.

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

15.   3 Konkurso Laimėtojai bus apdovanoti: VAIKAI – atminimo knygutėmis (visi pagal laimėjusiuose Video klasės/grupės dalyvaujančiųjų skaičių); klasės/grupės MOKYTOJAI – 100 Eur vertės kuponais knygoms įsigyti; VISOS Konkurso dalyvių grupės/klasės ir mokytojai gaus dalyvavimą Konkurse liudijančius diplomus/padėkas Vilniaus Saleziečių Namų vardu. Diplomus/padėkos raštus bus išsiusti visoms klasėms/grupėms iki 2022 m. sausio mėn. pabaigos.

VIII. KITOS SĄLYGOS

16. Organizatorius įsipareigoja laikytis Asmens Duomenų Apsaugos įstatymo ir neskelbti dalyvių Video viešose/virtualiose erdvėse, nebent Laimėtojas pateiktų visų Video dalyvaujančių vaikų tėvų/globėjų raštiškus sutikimus laimėjusio Video siužeto viešinimui.
17. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Konkurse.
18. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius ar sugadintus darbus.