MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2021
katalikai.lt
Misijų dienos homilija ir Visuotinė malda

XXIX eilinis sekmadienis – Pasaulinė misijų diena

(2020 m. spalio 18 d.)

ĮŽANGA

Šiandien sekmadienio liturgijoje švenčiame Pasaulinę misijų dieną. Esame kviečiami dvasiškai vienytis su mūsų broliais ir seserimis, kurie skelbia Kristaus Evangeliją pasaulyje net labai sunkiomis sąlygomis. Tačiau nepamirškime, kad ir mes dalyvaujame Kristaus evangelizacinėje misijoje: mes taip pat turime skelbti Jėzų savo gyvenimu. Prašykime Viešpaties sustiprinti mūsų tikėjimą, kad mūsų gyvenimas taptų Jo meilės skelbimu visiems mūsų sutinkamiems žmonėms.

(Šios Eucharistijos intencija yra ...)

Atsiprašykime Dievo, kad dėl savo patogumo, siekdami kitų pripažinimo, norėdami neišsiskirti iš daugumos, nebuvome patikimi Jo meilės liudytojai.

HOMILIJA

Evangelijos skaitinyje, kurio ką tik klausėmės, Jėzus išmėginamas klastingu klausimu. Jo priešininkai žinojo – kad ir koks būtų atsakymas, tai bus dingstis užsipulti: „Ar teisinga mokėti mokesčius mūsų nenorimų okupantų valdžiai?“ Atsakydamas Jėzus parodo, kad reikia skirti dvasinę sferą nuo politinės ir civilinės plotmės. Kaip tikinčiuosius mus saisto Dievo įstatymas, kuriam visada teiktina pirmenybė, o kaip piliečiai privalome laikytis civilinių įstatymų, jei jais gerbiamas žmogaus orumas. Jėzaus atsakymas „atiduoti, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ nėra tiesaus atsakymo ar kritikos vengimas. Tai patvirtinimas, kad Dievas palieka patiems žmonėms tvarkytis gyvenime ir nusistatyti visuomenės taisykles; Dievas nesteigia teokratinės valstybės, kuriai pats tiesiogiai vadovautų. Krikščioniui tenka nelengva užduotis: gyventi pasaulyje, tačiau nuolat žvelgti į amžinąjį gėrį, aktyviai įsipareigojant veikti konkrečioje tikrovėje, garbingai ir nuosekliai vadovaujantis tiesa ir dvasinėmis vertybėmis. Krikščionis jausdamas atsakomybę ir vadovaudamasis teisingumu nenusišalina nuo pilietinių pareigų, tuo pat metu neapleidžia ir priedermių Dievo atžvilgiu, laikydamasis savo tikėjimo ir sąžinės; krikščionis dalyvauja politinėse ir visuomeninėse organizacijose, siekdamas, kad jose priimamais sprendimais būtų labiau gerbiamos pamatinės žmogaus teisės, vertybės ir orumas. Krikščionis privalo gerinti pasaulį, kuriame gyvena.

Šiandien švęsdami Pasaulinę misijų dieną turime atminti, kad Evangelijos misionieriai darbuojasi ne tik skelbdami Jėzaus atneštą teologinę tiesą (tai yra tikėjimą į Dievą: Tėvą ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią), ne tik statydami Dievo garbinimo vietas ar teikdami sakramentus tikėjimą priėmusiems žmonėms; jie  siekia įtvirtinti sutinkamų žmonių orumą, suvokimą, kad jie yra mylimi Dievo vaikai, taip pat stato mokyklas, ligonines, vaikų ir senelių prieglaudas. Misionierių veikla vadinamuosiuose „misijų“ kraštuose gerina padėtį ne vien Katalikų Bažnyčioje, bet ir visame pasaulyje.

Žinau, kad kai kurie iš jūsų galėtumėte pagalvoti: o kaip mes, gyvendami Lietuvoje, esame susiję su tais tolimųjų kraštų misionieriais? Pirmas spontaniškas atsakymas būtų toks: galime ir privalome už juos melstis, galime ir privalome juos ekonomiškai paremti. Tačiau šalia tų dalykų yra dar gilesnės plotmės atsakymas. Kiekvienas krikščionis per savo krikštą yra Kristaus kviečiamas evangelizuoti pasaulį, padaryti jį geresnį, palankesnį gyvenimui. Veikiausiai atsimenate praėjusiais metais minėtą Ypatingąjį misijų mėnesį ir jo temą: „Pakrikštyti ir siunčiami“. Šių metų tema yra pernykštės tęsinys. Nepakanka krikštu gauti misionierišką mandatą. Tam reikia ir mūsų asmeninio įsitraukimo. Mandatas turi tapti veikimu. Popiežius Pranciškus Žinioje, skirtoje šiandien minimai Pasaulinei misijų dienai, kviečia mus pasisavinti pranašo Izaijo žodžius: „Štai aš, siųsk mane!“ (Iz 6, 8).

Brangūs broliai ir seserys, ar suvokiame, kaip labai Jėzus pasitiki mumis? Jis ne tik tolimųjų kraštų misionieriams patiki užduotį skelbti išgelbėjimo Evangeliją. Jis tai patiki ir mums! Atvirai prisipažinkime, kad daugybę kartų, kai buvome pakviesti pateikti krikščioniškąjį liudijimą savo darbo vietoje ar savo šeimoje, nebuvome greiti atsiliepti: „Štai aš, siųsk mane!“ Gal net tenka patirti išmėginimų iš bendradarbių ar šeimos narių, panašiai kaip Jėzus buvo bandomas jį kaltinančių ir kritikuojančių fariziejų, ir mūsų tai anaiptol nedžiugina. Tačiau supraskime, kad esame atsivertimo kelyje, todėl melskime: „Jėzau, atsiųsk savo Dvasią ir sustiprink mano tikėjimą, nes tik tuomet, kai savo tikėjimą paliudysiu kitiems, jis bus gyvas ir išganingas.“

Tikėti reiškia ne tik žinoti Dievo įsakymus, bet ir gyventi pagal juos. Tikėti reiškia ne vien užjausti gyvenančius nežmoniškomis sąlygomis, bet taip pat veikti siekiant pagerinti jų padėtį, kad ir kur tai būtų.

Baigdamas noriu pakviesti mus kiekvieną apmąstyti Dievo mums patikėtą nuostabią misiją – būti Jo meilės ženklais ir nešėjais į visą pasaulį. Padėkime vieni kitiems malda, gerais darbais ir pavyzdžiu tęsti šią misiją; „Štai aš, siųsk mane!“

(Teol. lic. kun. Alessandro Barelli SDB, Nacionalinės misijų tarnybos direktorius)

***

VISUOTINĖ MALDA

Celebrantas: Maldavimais apimdami visos žmonijos šeimos poreikius kreipkimės į Dievą Tėvą, siunčiantį savo sūnus bei dukteris skelbti Jį pasaulyje.

 1. Kad Bažnyčia būtų Dievo karalystės kūrimo ženklas ir įrankis, kiekvienam dovanodama gyvybę ir išlaisvinimą, meldžiame Tave, –
  Išklausyk mus, Viešpatie.
 2. Kad atsakingieji už finansų tvarkymą sąžiningai atliktų savo pareigas, siekdami bendrojo gėrio, nepasiduodami turto ir valdžios troškimo pagundoms, meldžiame Tave, – 
  Išklausyk mus, Viešpatie.
 3. Kad persekiojami krikščionys, patirdami kančių dėl tikėjimo, jaustųsi palaikomi Tėvo meilės, taip pat remiami mūsų artumo bei supratimo, meldžiame Tave, – 
  Išklausyk mus, Viešpatie.
 4. Kad mūsų bendruomenės ir šeimos džiugiai perduotų tikėjimą ateinančioms kartoms per maldą, gerus darbus ir rodomą pavyzdį, meldžiame Tave, – 
  Išklausyk mus, Viešpatie.
 5. Kad Pasaulinė misijų diena atnaujintų mūsų troškimą liudyti išganingą Kristaus artumą ir Jo meilę visiems žmonėms pagal kiekvieno pašaukimą, meldžiame Tave, – 
  Išklausyk mus, Viešpatie.

Celebr.: Tėve, išklausyk maldas savo žmonių, pasitikinčių tavo begaliniu gailestingumu. Žinome, jog mus siunti į pasaulį, kad skelbtume Tave, remiami Tavo malonės ir Dvasios. Tu gyveni  ir viešpatauji per amžius. Amen.

SKELBMAS PO VISUOTINĖS MALDOS

Primename, kad šiandien viso pasaulio bažnyčiose Mišių metu surinktos aukos skiriamos paremti vargingiausiose pasaulio vietose besidarbuojančius misionierius bei misionieres. Popiežius kviečia mus, kad būtume didžiadvasiški ir padėtume vykdyti evangelizaciją pasaulyje.